Vào chuyên mục > Add Image ở phần Background để hiển thị danh mục nổi bật